Označení:

STN 730540-3 (730540)

Datum vydání:

01.07.2012

Název:

Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov.

Katalogové číslo:

115231

Čárový kód:

Anotace normy:

Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia.Platí pre všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb.Platí pre vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budov a na vykonávanie zmeny dokončených budov, stavebných úprav vrátane vstavieb, nadstavieb, prístavieb a zmeny v užívaní.Norma platí aj pre nevykurované budovy alebo nevykurované časti budov, ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia.


Datum aktualizace 22.08.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz